Komisie

Pri obecnom zastupiteľstve pôsobia tieto komisie:

1. Komisia financií a správy obecného majetku: Ing. Valentín Galenko (predseda), Anton Stretavský, Jozef Žobrák, Marta Nachtmannová

2. Komisia ochrany verejného poriadku a dodržiavania VZN: Ing. Jaroslav Kostrej (predseda), poslanec za príslušný obvod, Benjamín Šimko, Anna Vasiľová, Ing. Radomír Tomáš

3. Komisia pre životné prostredie a výstavbu: Ing. Rastislav Vojna (predseda), Teodor Haľovský, Ing. Jaroslav Kostrej, Miroslav Sedlický, Marcel Chocholatý, Tibor Haľovský, Vladimír Palovčík

4. Komisia kultúry, športu a mládeže: Anna Belasová (predseda), Ing. Anna Vasiľová,Mgr. Miroslav Sopko, Mgr. Eva Raffayová, Dana Marcinčáková,  Mgr. Michal Danočko, Mgr. Peter Uličný, Ľuboš Kováč, Rastislav Šanta, Anton Stretavský

6. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií a prešetrovania sťažností: Ing. Radomír Tomáš (predseda), Ing. Valentín Galenko, Anna Belasová, Mgr. Miroslav Sopko

7. Komisia pre inventarizáciu:

– pre obecný úrad, kultúrny dom a dom smútku – predseda IK Ing. Anna Vasiľová, členovia – Ing. Jaroslav Kostrej a Anna Jarošová,
– komisia pre komunitné centrum a dom smútku – predseda Anna Belasová, členovia Ing. Rastislav Vojna, Miroslav Sedlický
– pre ZŠ s MŠ a sklad CO – predseda Ing. Valentín Galenko, členovia Mgr. Miroslav Sopko a Anna Sabová

Zápisnica – kultúrna komisia

zápisnica-komisia výst.a ŽP

Zasadnutie komisie – 16_01_2017

Zasadnutie kultúrnej komisie – DNI OBCE – 30_05_2015

Komisia pre živ. pr. a výst.

zásady odmeňovania poslancov

Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry športu a mládeže

Zápisnica zo zasadnutia členom komisie

Zápisnica zo zasadnutia kultúrnej komisie konanej dňa 8.6.2015

Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry športu a mládeže