VZN

Rok 2017

VZN-č.1-2017-o-určení-výšky-príspevkov-od-zákonných-zástupcov-detí-žiakov-a-dospelých

Rok 2016

VZN č.8_2016 o miestnych daniach

VZN č.7 2016 o miestnom poplatku

VZN č.6_2016 o nakladaní s odpadmi

VZN č.5 2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na územi obce Zalužice

VZN č.4 2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na územi obce Zalužice

VZN č.3 2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ s MŠ Zalužice

VZN č.2 2016 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí žiakov a dospelých

VZN č.1 2016 o určení výšky dotácie a mzdy v MŠ, ŠKD, ŠJ

 

Rok 2015

 

zásady-odmeňovania-poslancov

VZN č.1 2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady1

Rok 2014

 

Rok 2013

 

VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy v MŠ, ŠKD, ŠJ ZŠ s MŠ, Zalužice 450 v obci Zalužice

VZN č. 2/2013 o určenie výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých za pobyt v materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v školskom klube detí, a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni v obci Zalužice

VZN č.3/2013 o miestných daniach a poplatkoch

Zriaďovacia listina ZŠ s MŠ, Zalužice 450