Informácie podľa zákona č. 211/2000

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 je jednou z možností ako získavať informácie z prostredia orgánov verejnej správy.

Spôsob vybavenia žiadosti:

 

a) ústne – osobne, telefonicky

b) osobne nahliadnutím do príslušného spisu, umožnením vyhotovenia výpisu, opisu alebo kópie dokumentu, ak sú požadované informácie v elektronickej podobe, alebo umožnením ich skopírovania na technický nosič dát

c) písomne – oznámením poštou, faxom, elektronickou poštou (e-mail) alebo zaslaním vyhotovenej kópie, výpisu, nosiča dát

 

Žiadosť musí obsahovať:

 

a) komu je určená

b) meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresu pobytu alebo sídlo

c) ktorých informácií sa týka

d) spôsob, akým sa sprístupnenie navrhuje

e) musí byť datovaná a pri písomnej žiadosti podpísaná žiadateľom

 

Spôsoby podania žiadosti:

 

a) písomne ako poštovú zásielku na adresu: Obec Zalužice, 072 34 Zalužice 207

b) písomne osobným doručením do podateľne

c) faxom na čísle: 056/6471230

d) elektronickou poštou na adresu: obeczaluzice@gmail.com

 

Žiadosť sa vybavuje bez zbytočného odkladu najneskôr však do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov v žiadosti. V závažných prípadoch môže obec ako povinná osoba predĺžiť lehotu na vybavenie najviac však o 8 pracovných dní ( § 17 info zákona ). Predĺženie lehoty však povinná osoba musí oznámiť žiadateľovi bezodkladne pričom musí uviesť aj dôvody predĺženia lehoty.