Erb, vlajka a znelka obce

Erb obce

erb_obce


Zalužice (okr. Michalovce) vznikli v roku 1973 zlúčením Malých a Veľkých Zalužíc do spoločnej obce.
Pôvodne jestvovali len jedny Zalužice. V ich chotári sa našli pamiatky po slovanskom i poveľkomoravskom osídlení. Najstaršia správa o pôvodných Zalužiciach je už z roku 1249.
Malé Zalužice sa vyčlenili z pôvodne jedných Zalužíc niekedy na prelome 14. a 15. storočia. Prvá písomná správa o nich je z roku 1418. Ide o listinu kráľa Žigmunda, v ktorej sa spomínajú dve dediny s rovnakým názvom Zalužice (possessiones … utraque Zalachka). Malými sa začali nazývať až od polovice 15. storočia. Patrili panstvu Michalovce. O obyvateľov obce sa dočítame, že sa dočítame, že sa zaoberali poľnohospodárstvom a pláteníctvom. Na začiatku 18. storočia sa v obci spomínajú aj vinice.
Veľké Zalužice sú pôvodnými Zalužicami, ktoré vznikli niekedy v 9.-10. storočí, k rozdeleniu došlo niekedy pred rokom 1418. Aj oni sú spomínané ako majetok šľachticov z Michaloviec. Napriek tomu, že v roku 1715-1720 bola obec takmer vyľudnená, Veľké Zalužice mali podstatne dynamickejší vývin, než Malé Zalužice. Mali vždy početne viac obyvateľov a pravdepodobne už v prvej polovici 17. storočia tu postavili kostol, ktorý bol zasvätený sv. Petrovi a Pavlovi.
V roku 1999 obec iniciovala snahu o prijatí erbu a nechala vypracovať expertízu, ktorou bol poverený prof. PhDr. Jozef Novák, DrSc. Keďže nenašiel počas podrobného výskumu nijakú heraldickú pamiatku, predsa len sa podarilo nájsť historický symbol Malých Zalužíc. Nachádzal sa v pečatidle z roku 1862. Jedná sa o poľnohospodársky, či dobytkársky motív – po pažiti kráča býk. Letopočet je vyrytý v poli pažite. Kruhopis pečatidla znie: KIS ZALACSKA HELYSÉG PECSÉTYE. Odtlačky tohto pečatidla sa našli na troch dokumentoch z roku 1863. Tento znak, ktorý má určite starší pôvod, bol upravený na erb súčasnej spoločnej obce Zalužice.
Nie je vylúčené, že aj Veľké Zalužice mali podobný symbol – pravdepodobne patrónov farského kostola, no v súčasnosti je známe len nápisové pečatidlo obce z roku 1857. Text vyrytý v kurzíve je umiestnený medzi dve olivové vetvičky. Trojriadkový nápis pečatidla znie: Gemainde Nagy Zalacska 1857. Jeho odtlačok sa našiel na dokumente z roku 1863.
Popis erbu:
V striebornom štíte nad striebornou špičkou štítu po dvojradej zelenej trávnatej pažiti kráčajúci čierny býk s červenou zbrojou.
(Býk má červenú zbroj – rohy a kopytá – kvôli tomu, že je čierny a je to tak podľa heraldických pravidiel.)
Vlajka obce pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej (1/7), čiernej (2/7), červenej (1/7), zelenej (2/7) a bielej (1/7). Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, tj. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Zdroj: Mgr. Jaroslava Sopková

Použitá literatúra

Novák, J.: Obecný erb – expertíza. Bratislava, 1999
Heraldický register SR: Erb obce Zalužice, Bratislava: 12.4.1999


Vlajka obcevlajka_obce

Znelka obce