Nálepky: vos

erb_zaluzice_banner 0

Verejná obchodná súťaž – predaj parcely

Dátum zverejnenia: 28.03.2014 – Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže Obec Zalužice vyhlasuje podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka verejnú obchodnú súťaž na: „Predaj parcely C KN č. 315 v k.ú. Zalužice“. Oznámenie o vyhlásení VOS Výzva Kúpna zmluva Lehota na...

erb_zaluzice_banner 0

Obchodná verejná súťaž

Obec Zalužice so sídlom 072 34  Zalužice 207 zverejňuje ponuku na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove Obecného úradu Podmienky prenájmu: Ponúkané nebytové priestory sa nachádzajú v časti Malé Zalužice na prízemí budovy...