Zmluvy

2017

Názov Partner Dátum uzavretia Stiahnuť
ROK 2017
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 18.04.2017
Objednávka programu BIZNIS k Zmluve o združenej dodávke elektriny Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 12.04.2017
Kúpna zmluva uzavretá v zmysle §588 a nasl. Občianského zákonníka Karol Maruška, rod. Maruška, trvale bytom 072 34 Zalužice, Zalužice 425 12.04.2017
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Zalužice v roku 2017 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Zalužice, Zalužice, zastúpený: ThDr. Vlastimil Bajužik PhD., farár 12.04.2017
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Zalužice v roku 2017 Telovýchovná jednota Nohejbalový klub Zalužice, Zalužice 401, zastúpený: Mgr. Gabriel Viňanský – predseda TJ NK 20.03.2017
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Zalužice v roku 2017 Občianske združenie Zalužka, Zalužice, Ing. Pavol Fejko 16.03.2017
Dohoda č.17/42/012/25 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce, Saleziánov 1, 071 01 Michalovce 15.03.2017
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Zalužice v roku 2017 Obecný športový klub Zalužice, Zalužice 30, Rastislav Šanta – predseda OŠK 08.03.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu SR na rok 2017 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Košice, Komenského 52, 041 26 Košice 08.03.2017
Zmluva o poskytnutí odbornej pomoci pri verejnom obstarávaní Paint horses, s.r.o, Klokočov 175, 072 36 03.03.2017
Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinová 2, 812 72 Bratislava 07.02.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta Jarmila Čarná, Zalužice 253, 072 34 Zalužice 30.01.2017
Zmluva o bežnom účte Prima banka Slovenskom a.s., Hodžová 11, 010 11 Žilina 24.01.2017
Licenčná zmluva IFOsoft s.r.o, Ing. ILJUK Jozef, konateľ s.r.o., Sabinovská 36, Prešov 08001 10.01.2017

2016

Názov Partner Dátum uzavretia Stiahnuť
ROK 2016
Zmluva s Webygroup o poskytovaní služieb WEBY GROUP, s.r.o, Ing. Miloš Šablatúra, Nižovec 2a, Zvolen 960 01 12.12.2016
Dodatok č.1 k zmluve o správe a podpore webového sídla obce Mgr. Jaroslava Sopková WEBOS, Zalužice 256, 072 34 06.12.2016
Zmluva o výkone štatutárneho auditu na rok 2016 Ing. Marta Nachtmannová, IČO: 33 889 741 10.11.2016
Kúpna zmluva – Zalužice – kanalizácia Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice 26.10.2016
Dodatok č.1 k zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), Kýčerského 5, 811 05 Bratislava 20.10.2016
Dodatok k zmluve o nájme pozemku pri prevádzkovaní poľn. podniku Agrospol, spol. s.r.o. Michalovce, Čečehov 150, 072 11 3.10.2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov – chladiace zariadenie v dome smútku na cintoríne v obci Zalužice Pohrebná služba – JOZANA, Anna Gurguľová, Ľudovíta Štúra 39, 07101 Michalovce 29.09.2016
Zmluva o pripojení do distribučnej siete SPP – disribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 31.08.2016
Zmluva o krátkodom nájme Wandal Production, s.r.o, Mikulášska 1/A, 811 01 Bratislava 16.08.2016
Nájomná zmluva Imrich Miško, Leningradská 3503/6, 071 01 Michalovce 22.7.2016
Nájomná zmluva Marián Hever, Veľké Revišťe 100 a JUDr. Veronika Heveri, rod. Kobanová, Koňuš 6 12.07.2016
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve zo dňa 3.7.2015 KROMKA, n.o, Udavské 401, 067 31 30.6.2016
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Zalužice v roku 2016 Telovýchovná jednota Nohejbalový klub Zalužice, Zalužice 401, 07234 Zalužice 27.6.2016
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného systemového certifikátu (KSC) a služieb CA Disig č.201605143 Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 15.6.2016
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR-PACK, a.s., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava 31.5.2016
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Zalužice v roku 2016 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Zalužice, ThLic., Mgr. Vladimír Novák, farár 24.5.2016
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Zalužice v roku 2016 Greckokatolícka cirkev, farnosť Zalužice, ThDr. Vlastimil Bajužík PhD., farár 24.5.2016
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí právnej pomoci zo dňa 01.03.2003 JUDr. MIkuláš Pavlík – advokát, Š.Kukuru 14, 071 01 Michalovce 17.5.2016
Zmluva o dielo Ing. Jozef Gonos – JEGON, Š.Kukuru 12, 071 01 Michalovce 17.5.2016
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní marketingových aktivít Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 5.5.2016
Kúpna zmluva Ing. Milan Vasiľ, 072 34 Zalužice 128 30.4.2016
Dodatok č. 3 k Zmluvám o dodávkach plynu Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 12.4.2016
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Zalužice v roku 2016 Obecný športový klub, 072 34 Zalužice 1, IČO: 35554444 1.3.2016
Zmluva o vykonávaní niektorých činností pracovnej zdravotnej služby Ing. Marián Chvostaľ, Močarianska 129, 071 01 Michalovce, IČO: 45 973 598 26.2.2016
Zmluva o realizácii vystúpenia 1/2016 Mgr. Marta Morovská – Folklórna skupina PAJTAŠKI 6.2.2016
Zmluva č. 40-000107998PO2016 o dodávke vody z verejného vodovodu. odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, Košice 3.2.2016
Kúpna zmluva Daniel Stričko, Hollého 107, Michalovce 29.1.2016
Zmluva o dielo č. 69/2016/A1V Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice 26.1.2016


2015

Názov Partner Dátum uzavretia Stiahnuť
ROK 2015
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy Natur-Pack, a.s., Ružová dolina 6, Bratislava 29.12.2015
Zmluva o nájme nebytových priestorov s E. Najmanom Erik Najman, M. R. Štefánika 1515/47, Trebišov, IČO: 46771263 28.12.2015
Zmluva o pripojení k informačnému systému dátové centrum obcí a miest Dátové centurom obcí a miest 15.12.2015
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a násl. zákona 513/1991 Z.z. (Obchodného zákonníka) v platnom znení číslo 4907.5060054VBA EUROVIA SK a.s., Osloboditeľov 66, Košice 30.9.2015
Dohoda číslo 15/42/012/254 – o podmienkach vykonávania menších obecných služieb Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Saleziánov 1, Michalovce, IČO: 35556706 30.9.2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest číslo ZLP-2015-0356/OPIS DEUS, Kýčerského 5, Bratislava 28.9.2015
Nájomná zmluva o prenájme nebytových priestorov uzatvorená v zmysle ustanovení zákona číslo 116/1990 Zb. § 663 a následne Občianskeho zákonníka COOP Jednota Michalovce, spotrebné družstvo, Obchodná 2, Michalovce 20.8.2015
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (zmluvy o zriadení vecného bremena) Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, Košice – v zastúpení ENERPRO, s.r.o, Miškovecká 6, Košice 6.8.2015
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb Ing. Marta Nachtmannová, č.l. 786072 34 Zalužice 358 30.7.2015
Nájomná zmluva Kromka,n.o., 067 31 Udavské 401 3.7.2015
Poistná zmluva – poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefániková 17, 811 05 Bratislava 1.7.2015
Zmluva o správe a podpore webového sídla obce Mgr. Jaroslava Sopková WEBOS, 072 34 Zalužice 256 30.6.2015
Dodatok 2/2015 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi FÚRA, s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce 29.5.2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o vzájomnej spolupráci pri implementácií pedagogického modelu inkluzívneho vzdelávania s celodenným výchovno-vzdelávacím systémom na ZŠ v rámci národného projektu PRINED Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenková 11, 850 05 Bratislava 21.5.2015
Zmluva o výkone správy majetku obce Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 14.5.2015
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu uzatvorená podľa §13 ods.8 NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 14.5.2015
Prvý municipálny úver – Zmluva o úvere 22/069/05 – dodatok č. 4 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžová 11, 010 11 Žilina 14.5.2015
Protokol o odovzdaní staveniska Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 30.4.2015
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 17.4.2015
Dodatok č. 1/2015 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi zo dňa 3.8.2004 FÚRA, s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce 30.3.2015
Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, Kýčerovského 5, 811 05 Bratislava 20.3.2015
Darovacia zmluva č.p.:SHNM-OD-2015/001168-006 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 9.3.2015
Zmluva o predaji motorových palív a iných tovarov a služieb prostredníctvom palivových kariet spoločnosti SLOVNAFT, a.s. SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 27.2.2015
Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu v zmysle §20 a násl. Zákona č. 369/1990 Z.z. Mesto Michalovce, Námestie osloboditeľov 30,
071 01 Michalovce
27.2.2015
Zmluva o dielo na vytvorenie webovej stránky Mgr. Jaroslava Sopková WEBOS, 072 34 Zalužice 256 18.2.2015
Zmluva o bezodplatnom prevode hnuteľného majetku Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenková 11, 850 05 Bratislava 11.2.2015
Dodatok č. 2 k poistnej zmluve č. 2201102004 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefániková 17, 811 05 Bratislava 4.2.2015
Zmluva o nájme pozemku č. 001/2015 Benjamín Šimko – AGROBEN072 34 Zalužice 259 30.1.2015


2014

Názov Partner Dátum uzavretia Stiahnuť
ROK 2014
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní marketingových aktivít Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 15.10.2014
Zmluva o výpožičke č. 1309/2020/2014 podperných bodov NN vedenia Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, Košice, IČO: 36599361 13.10.2014
Zmluva o dielo Matej Babin, Třebíčska 1844/19, 066 01 Humenné 5.10.2014
Dodatok č.02 k Zmluvám o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 29.9.2014
Kúpna zmluva Imrich Miško, Agáta Mišková 18.8.2014
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb Ing. Marta Nachtmannová, č.l. 786072 34 Zalužice 358 13.8.2014
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve (ostatné priestory) č. 0220120332 zo dňa 28.11.2012 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 27.6.2014
Zmluva č. 91/2014-VZN o poskytnutí dotácie na projekt „Oslavy 765 výročia prvej písomnej zmienky o obci Zalužice“ Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 25.6.2014
Zmluva o vytvorení diela Dr. Martin Molnár, Ružová 1, Sídlisko SNP, 071 01 Michalovce 13.5.2014
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia Poddukelský ľudový umelecký súbor, Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov 29.4.2014
Zmluva č. IT 4/2014 o vykonaní servisných prác výpočtovej techniky, údržbe PC siete Peter Lukáč Tellus, 072 01 Pozdišovce 273 14.4.2014
Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní Lungo Mare, s.r.o, 072 36 Klokočov 45 18.3.2014
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 2205100214 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefániková 17, 811 05 Bratislava 31.1.2014
Zmluva o zbere, odbere a doprave odpadu obce E.M.J. Invest metal, s.r.o Beckovská 24, Bratislava 24.1.2014
Zmluva č. 480-112-9385/2013 o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností GKÚ, Chlumeckého 4, 827 45 BratislavaBeckovská 24, Bratislava 20.1.2014

2013

Názov Partner Dátum uzavretia Stiahnuť
ROK 2013
Zmluva o postúpení práv a povinností investora č. 911/183/2013/IÚ na časti stavby: „Kanalizácia obce Zalužice“ 30.12.2013
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb Ing. Marta Nachtmannová, č.l. 786072 34 Zalužice 358 10.12.2013
Zmluva o najme pozemku číslo 185/2013 Benjamín Šimko – AGROBEN072 34 Zalužice 259 23.12.2013
Dodatok 1-4/2014 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi FÚRA s.r.o. SNP 77044 42 Rozhanovce 11.12.2013
Kúpno predajná zmluva SLOVAKSTAV, spol. sr.oStavbárov 3977, Michalovce 11.12.2013
Dodatok č.6 k zmluve o poskytovaní finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi soc. služ. zo dňa 25.1.2010 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Kmeťová 2, Michalovce 10.12.2013
Zmluva o výpožičke podperných bodov NN vedenia č. 1712/5300/2013
Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, Košice, IČO: 36599361
30.10.2013
Zmluva o zbere a spracovaní elektroodpadu H+EKO,s.r.o, Spišské nám. 3, Košice, IČO 31688985
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, Košice, IČO: 36599361 26.6.2013
Zmluva o zbere odbere a doprave odpadu obce E.M.J. Invest Metal, s.r.o Beckovská 24, Bratislava, IČO: 46175512 30.5.2013
Zmluva o úprave vzájomných záväzkových vzťahov ARDSYSTÉM, s.r.o, P. Mudroňa 5, Žilina, IČO: 36397563 3.5.2013
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Marta Nachtmannová, auditor č.l. 786, IČO: 33889741 31.1.2013
Dohoda číslo 2/§50j/2013 – príspevok na podporu zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce, IČO: 35556706 30.1.2013
Dohoda číslo 8/§51/2013 – absolventská prax Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce, IČO: 35556706 29.1.2013
Zmluva o dielo Slovenský vodohospodárský podnik, š.p., odštepný závod Košice, IČO: 3602204704 29.1.2013

2012

Názov Partner Dátum uzavretia Stiahnuť
ROK 2012
Dodatok 1/2013 FÚRA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451 17.12.2012
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytovaní finančného príspevku Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, Kmeťová 2, Michalovce 4.12.2012
Nájomná zmluva 0220120332 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 28.11.2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov Erik Najman, M. R. Štefánika 1515/47, Trebišov 8.11.2012
Zmluva o nájme poľnohospodárských pozemkov č. 42/2012 Benjamín Šimko – AGROBEN, Zalužice 259 26.10.2012
Nájomná zmluva 394/2011 NOP, a.s., Hažín 45 1.10.2012
Dodatok č.2/DZ221401204050102 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 29.6.2012
Dodatok č. 1 k zmluve č. 05/2011 o poskytovaní služieb stavebného dozoru JEGON s.r.o., Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce 20.6.2012
Dodatok č. 1 k zmluve č. 120/2005 o výpožičke hnuteľného majetku štátu Obvodný úrad, Námestie Slobody 1, Michalovce 12.6.2012
Zmluva o dielo Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice, Správa povodia Laborca Michalovce, Vajanského 3 30.5.2012
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 04/2011 IGLASS spol. s r.o., Michalská 63, 053 21 Markušovce 15.5.2012
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 8, 811 05 Bratislava 30.4.2012
Nájomná zmluva (ostatné priestory) Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 30.3.2012
Poistná zmluva – Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 8, 811 05 Bratislava 28.3.2012
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (zmluvy o uzavretí vecného bremena) Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 28.3.2012
Poistná zmluva pre úrazové poistenie nemenovaných osôb, prepravovaných motorovým vozidlom KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 8, 811 05 Bratislava 27.3.2012

2011

Názov Partner Dátum uzavretia Stiahnuť
ROK 2011
Dodatok č.1/DZ221401204050101 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 28.12.2011
Darovacia zmluva č.p.: SE-OMTZ2-2011/001402-006 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 9.12.2011
Dodatok č. 3 k Zmluve o úvere č. 22/069/05 Dexia banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina 7.12.2011
Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) č. 22/027/11 Dexia banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina 7.12.2011
Zmluva o dielo č. 10/2011 o spracovaní projektovej dokumentácie JEGON s.r.o., Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce 4.10.2011
Zmluva č. 05/2011 o poskytovaní služieb stavebného dozoru JEGON s.r.o., Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce 5.9.2011
Zmluva o dielo – Opatrenia na ochranu pred povodňami a riešenie následkov mimoriadnej sitácie Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice 23.8.2011
Zmluva o dielo č. 04/2011 – Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Zalužice IGLASS spol. s r.o., Michalská 63, 053 21 Markušovce 29.6.2011
Zmluva o zasielaní dokumentov prostredníctvom elektronickej komunikácie Dôvera zdravotná poisťovňa a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 7.6.2011
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, č. Z2214012040501 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 19.5.2011
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (zmluvy o zriadení vecného bremena) č. 0760/4500/2011 Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 29.4.2011
Dohoda o spolupráci pri realizácii dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky – programu Kultúrne poukazy 2011, číslo:MK-01404/2011/9.1 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 15.4.2011
Dodatok č. 1 k zmluve o pripojení 08-002-09747 uzatvorenej dňa 10.3.2008 GTS Slovakia a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 1.4.2011
Dodatok k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 1.2.2011 (kult. Dom, pošta, TJ-ihrisko, MKS) Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 1.4.2011
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie č. 2205101311 KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 8,811 05 Bratislava 31.3.2011
Dodatok č. 2 – Prvý municipálny úver k Zmluve o úvere č. 22/069/05 zo dňa 24.02.2005 Dexia banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 28.3.2011
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb zo dňa 25. januára 2010 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Michalovciach, A. Kmeťa 2, Michalovce, zastúpené – Kužmová Emília (riaditeľka) 15.3.2011
Zmluva o vykonávaní ochrany pred požiarmi, o bezpečnostnotechnických službách v oblasti bezpečnosti a o ochrane zdravia pri práci Bc. Marián Chvostaľ, Močarianska 129, Michalovce, IČO: 45973598 11.3.2011
Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka KONFO s.r.o., A. Prídavku 30, 080 01 Prešov, Zastúpený Ing. Martin Konfederák 11.2.2011
Dodatok k poistnej zmluve č. 2201001604 účinnej od 10.02.2004 – Zmluvné dojednania o pripoistení rizík KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 8,811 05 Bratislava 9.2.2011
Zmluva o zabezpečení audítorských a overovacích prác v roku 2010 Ing. Nachtmannová Marta, Zalužice 358, IČO: 33889741 17.1.2011
Dodatok č.1/2011 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi zo dňa 1.1.2003 na vývoz nebezpečného odpadu FÚRA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451 30.12.2010