Nálepky: top

Usazovací_nádrž 0

Spustenie kanalizácie

Na základe žiadosti obce Zalužice bolo Okresným úradom v Michalovciach, odborom starostlivosti o životné prostredie bolo vydané rozhodnutie o povolení užívania časti vodnej stavby „Kanalizácia Zalužice – časť stavby“ pod číslom  OU-MI-OSZP-2015/001240-5 dňa 19....