Nálepky: pozemok

erb_zaluzice_banner 0

Verejná obchodná súťaž – predaj parcely

Dátum zverejnenia: 28.03.2014 – Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže Obec Zalužice vyhlasuje podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka verejnú obchodnú súťaž na: „Predaj parcely C KN č. 315 v k.ú. Zalužice“. Oznámenie o vyhlásení VOS Výzva Kúpna zmluva Lehota na...