Obec Zalužice

16273399055_7eed52a273_k 0

Územné rozhodnutie o rozšírení optickej siete

Mesto Michalovce ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v územnom konaní posúdil § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý...